Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  Річний звіт емітента за 2011 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Кононова Ксенiя Юрiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Публiчне акцiонерне товариство "Ребус Україна"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

33770879

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Дніпропетровська, Жовтневий, 49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(056)37397-93 (056)373-9793

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

rebus_ukraine@academy.in.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2012

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi ДКЦПФР №78

 

25.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

rebus_ukraine.proemitent.info

в мережі Інтернет

11.05.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

Примiтки: п.1.Основнi вiдомостi про емiтента: -г) основнi види дiяльностi - зазначаються види дiяльностi станом на 31.12.2011р. У 2012р. основнi види дiяльностi за КВЕД було змiнено. -г') iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - лiцензiї вiдсутнi -д) вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об`єднань пiдприємств - не належить; -е) iнформацiя про рейтингове агенство - не користується; - є) iнформацiя про органи управлiння емiтента - не заповнюється акцiонерними товариствами; п.4.Iнформацiя про посадових осiб емiтента: - б) iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - посадовi особи акцiями емiтента не володiють; п.7. Iнформацiя про дивiденди: - в звiтному перiодi Емiтентом дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися; п.9 Вiдомостi про цiннi папери емiтента: -б) iнформацiя про облiгацiї - в звiтному перiодi облiгацiї не випускались - в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - в звiтному перiодi iншi цiннi папери не випускались; - г) iнформацiя про похiднi цiннi папери - похiднi цiннi папери не випускались; - г') iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - власнi акцiї не викуповувалися; - д) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не має. п.11. Iнформацiя про майновий стан та фiнансово - господарську дiяльнiсть емiтента: -а) iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю) - основнi засоби станом на 31.12.2011р. на балансi пiдприємства не облiковуються - г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також- г') iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; п.12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи - гарантiї вiдсутнi; п.15-п.24 Iнформацiя не наведена з причини вiдсутностi iпотечного покриття та сертифiкатiв ФОН; п.28. Емiтентом не складається фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; п.29.Звiт про стан об'єкта нерухомостi - не складено з причини вiдсутностi випуску цiльових облiгацi Звiт про корпоративне управлiння* -не заповнено оскiльки ПАТ "Ребус Україна" не є фiнансовою установою. У лютому 2012р. було змiнено мiсцезнаходження Товариства, тому у звiтi зазначається вже нова адреса.

     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Ребус Україна"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "РЕБУС УКРАЇНА"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

49094

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська, Жовтневий

3.1.6. Населений пункт

м. Днiпропетровськ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ, №962493

3.2.2. Дата державної реєстрації

30.09.2005

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

600000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

600000.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ВIЕЙБI БАНК"

3.3.2. МФО банку

380537

3.3.3. Поточний рахунок

26005030000601

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

-

 

3.3.5. МФО банку

 

-

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

-

 

 

3.4. Основні види діяльності

51.90.0

Iншi види оптової торгiвлi

 

 

 

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Приватне акцiонерне товариство "Фiделiтi Траст"

33516603

49000 м. Днiпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б, блок 3

0.000000000000

Приватне акцiонерне товариство "Практика - Iнвест"

33516639

49000 м. Днiпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б, блок 2

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв (осiб) -2, в тому числi:. -осiб, якi працюють за сумiсництвом -2. Працiвники працюють на умовах неповного робочого часу. Фонд оплати працi - 2,871.30 грн. Розмiр фонду оплати працi збiльшено вiдносно попереднього року. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента вiдсутня.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кононова Ксенiя Юрпiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1983

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ КУА "Академiя Iнвестментс", Ленiна, 30, начальник адмiнiстративного вiддiлу

6.1.8. Опис

Кононова К.Ю. працює у ПАТ "Ребус Україна" за сумiсництвом. Вiдповiдно до Статуту Товариства Кононова К.Ю., як директор має наступнi повноваження: До компетенцiї Директора вiдноситься: - керiвництво роботою Товариства; - затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань; - подання Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства; - затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства; - подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; - затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу; - прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень; - внесення пропозицiй Наглядовiй радi Товариства про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом; - органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом; - забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; - призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; - вiдкриття рахункiв в банкiвських установах; - вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради У звiтному перiодi вiд емiтента отримала 1443,62 грн. винагороди у виглядi заробiтної плати. У натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувала. Протягом своєї дiяльностi займала посаду менеджера з адмiнiстративної дiяльностi, начальника адмiнiстративного вiддiлу в ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс" Обiймає посаду: з 03.06.2011р. начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ТОВ "Фондовий актив" (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) - основне мiсце роботи Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пашковська Олена Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

середня

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

менеджер з адмiнiстративної дiяльносту ЗАТ "Ребус Україна"

6.1.8. Опис

Як Член Наглядової ради має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПАТ "Ребус Україна" Обрана на посаду члена Наглядової ради з 06.04.2011р., у зв'язку з вiдкликанням попереднього складу Наглядової Ради. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримувала Протягом своєї дiяльностi обiймала посади менеджера з адмiнiстративної дiяльностi ТОВ "ФК "Резерв Фiнанс" (2006-2008рр), менеджер з адмiнiстративної дiяльносту ЗАТ "Ребус Україна" (2008-2009рр), Обiймає посаду: ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс" (м. Днiпропетровськ, вул. Ленанi, буд. 30) менеджер з адмiнiстративної дiяльностi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаров Андрiй Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1981

6.1.5. Освіта**

середньо-технiчна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ АКБ "Конкорд", начальник адмiнiстративно-господарського вiддiлу

6.1.8. Опис

Як Член Наглядової ради має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПАТ "Ребус Україна" Обран на посаду члена Наглядової ради з 06.04.2011р., у зв'язку з вiдкликанням попереднього складу Наглядової Ради. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримував. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади спiвробiтника охорони ТОВ "Безпека, охорона, гарантiя" , адмiнстратора загального вiддiлу ПП "Тоджима",01.08.2004-01.04.2005рр. охоронець ДП "Рубенс" ПП "Тоджима", 04.04.2005р.-06.05.2005р. ДП "Оселя" ПП "Тоджима" завiдуючий господарством, 16.10.2006р.- 31.07.2007рр. столяр ПП Головин А.В., 06.08.2007-21.12.2009рр. начальник адмiнiстративно-господарського вiддiлу ПАТ АКБ "Конкорд" Обiймає посаду: ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс", м. Днiпропетровськ,вул.Ленiна, 30, завiдувач господарством. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кузьменко Сергiй Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1971

6.1.5. Освіта**

середня

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "ЮК "Лiгал Iнвестментс", менеджер

6.1.8. Опис

Як Член Наглядової ради має повноваження вiдповiдно до дiючої редакцiї Статуту ПАТ "Ребус Україна" Обран на посаду члена Наглядової ради з 06.04.2011р., у зв'язку з вiдкликанням попоереднього складу Наглядової Ради. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримував. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади водiя, 11.07.2005- 21.04.2010рр. ПрАТ "ЮК " Лiгал Iнвестментс" менеджер. Обiймає посаду: ПАТ "Дом-Iнвест", м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30, менеджер Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернобровська Каролiна Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1973

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Темп Iнвест", головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей дiяльностi товариства i технологiї оброблення облiкових даних. Також органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Складає фiнансовi звiти. У звiтному перiодi вiд емiтента отримала 1427,68 грн. винагороди. У натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримувало Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: бухгалтера ПП "РIКСС" (1999р.), бухгалтера ТОВ <ВероНiка>(2001-2002р.р.), заступника головного бухгалтера ТОВ "Iсток-Плюс" (2003-2008р.р.), головного бухгалтера ТОВ "Темп Iнвест" (з 2008р. по 05.07.2010р.) Обiймає посаду: ПАТ "ФК "Сучаснi кредитнi технологiї"( м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна 30), головний бухгалтер з липня 2010 року, основне мiсце роботи Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саламутiна Iрина Вiкторiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Центральний Брокер" (м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30), головний бухгалтер.

6.1.8. Опис

Вiдповiдно до Статуту Товариство Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Має iншi повноваження вiдповiдно до Статуту. Обрана на посаду Ревiзора з 06.04.2011р., для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв'язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв обрано Ревiзiйну комсiсiю у кiлькостi однiєї особи. Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi вiд емiтента не отримувала. Попереднi посади: протягом своєї дiяльностi займала посади бухгалтера, головного бухгалтера. Займає посаду: вiдомостi вiдсутнi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

32987822

49000 Дніпропетровська Бабушкiнський м.Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

05.04.2011

508000

84.66670000000

508000

0

0

0

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний Брокер"

34560611

49000 Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

05.04.2011

92000

15.33330000000

92000

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

600000

100.00000000000

600000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

05.04.2011

Кворум зборів**

100.000000000000

Опис

Мiсце проведення м. Днiпропетровськ, вул. Мандрикiвська, 276, офiс 6 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1 питання: Обрання секретаря засiдання Загальних зборiв Товариства. 2 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства. 3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк. 4 питання: Звiт Наглядової ради Товариства за 2010рiк. 5 питання: Про розгляд висновку незалежного аудитора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 фiнансовий рiк. 6 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 7 питання: Створення резервного капiталу Товариства. 8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк. 9 питання: Вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. 10 питання: Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11 питання: Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно - правових договорiв з членами Наглядової ради. 12 питання: Обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства 13 питання: Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно - правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. 14 питання: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року. Визначення характеру та граничної вартостi таких правочинiв. 15 питання: Внесення змiн до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новiй редакцiї. Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не було. Всi питання розглянуто. Результати розгляду питань - рiшення прийнятi.

       

 


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

49000 Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

498072

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.11.2009

Міжміський код та телефон

(056) 373-97-99

Факс

(056) 373-97-99

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiї до 07.09.2012р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 М.Київ - м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044)279-10-74

Факс

(044)279-12-49

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiї до 19.09.2016р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "АленАудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35281710

Місцезнаходження

49000 Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Московська, буд. 7, офiс 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№4028

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.09.2007

Міжміський код та телефон

(056)744-89-14

Факс

(056)744-89-14

Вид діяльності

Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги

Опис

Термiн дiї свiдоцтва до 27.09.2012р. Договiр №72-2011-А вiд 01.11.2011р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Юнiверсал Секьюрiтiз"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32987859

Місцезнаходження

49000 Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

498080

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.11.2009

Міжміський код та телефон

(056) 373-97-94

Факс

(056) 373-97-94

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

Протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ребус Україна" вiд 21.10.2010р. визначено дату припинення ведення реєстру ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз" 17.01.2011р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Гузь Ганна Олександрiвна

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

310013

Місцезнаходження

87548 Донецька - м.Марiуполь вул. Громової, буд.50, кв.22

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4104

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.03.2012

Міжміський код та телефон

(056) 798-02-45

Факс

(056) 798-02-45

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Термiн дiї сертифiката аудитора до 20.07.2012р. Договiр вiд 27.09.2010р. Проводили перевiрку за результатами 2010 року.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.11.2010

190/04/1/10

Днiпропетровське ТУ ДКЦПФР

UA4000101141

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

1.000

600000

600000.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля цiнними паперами Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, процедуру лiстингу/делiстингу не проходили, додаткової емiсiї не було.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Закрите акцiонерне товариство "Ребус Україна" (далi по тексту - Товариство) було зареєстровано державним реєстратором виконавчого комiтету Днiпропетровської мiської ради 30.09.2005 року, номер запису 12241020000017500. Статутний капiтал Товариства складав 600 000 (шiстсот тисяч) гривень 00 копiйок, подiлений 600 000 (шiстсот тисяч) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 67/04/1/05, дата реєстрацiї 14 грудня 2005 року, видане Днiпропетровським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку). Рiшенням позачергових загальних зборiв (протокол вiд 21.10.2010р.) ПАТ "Ребус Україна" прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску), про обрання депозитарiю i зберiгача Товариства та затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 14.12.2005р., реєстрацiйний номер 67/04/1/05, дата видачi 18.11.2010 року, видане ДТУ ДКЦПФР втратило чиннiсть. ПАТ "Ребус Україна" Днiпропетровським територiальним управлiнням ДКЦПФР видано нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №190/04/1/10, дата реєстрацiї 19.11.2010р. на загальну суму 600000грн., номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна, у загальнiй кiлькостi 600000 штук простих iменних акцiй. У 2011 роцi було обрано новий склад Наглядової Ради, та обрано Ревiзора Товариства. Iнших важливих подiй у розвитку Товариства протягом 2011 року не вiдбувалось.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйно-правова форма: акцiонерне товариство; тип - публiчне акцiонерне товариство. Вищим органом управлiння ПАТ <Ребус Україна>є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор ПАТ <Ребус Україна>. Головний бухгалтер пiдзвiтний Директору. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Обрана облiкова полiтика вiдповiдає вимогам законодавства. Органiзацiя бухгалтерського облiку у 2011 роцi базувалася на принципах, викладених в Законi України ?Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi? вiд 16.07.99р. № 996 ?XIV, iз змiнами i доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку. Метод нарахування амортизацiї об?єктiв основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом виходячи зi строку корисного використання. Метод нарахування амортизацiї по групi ?Iншi необоротнi матерiальнi активи? проводяться: - прямолiнiйним методом - в першому мiсяцi використання об`єкта у розмiрi 100% його вартостi. Метод оцiнки вартостi запасiв - метод iдентiфiкованої собiвартостi. Метод оцiнки фiнансових iнвестицiй - по собiвартостi. Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi: - по чистiй реалiзацiйнiй вартостi. Оцiнка зобов'язань - по сумi погашення. На пiдприємствi використовується журнально-ордерна система бухгалтерського облiку з використанням електронно-обчислювальної технiки та бухгалтерської комп?ютерної програми ?1С-бухгалтерiя?.

Текст аудиторського висновку

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?РЕБУС УКРАЇНА? (далi - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб?єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу Товариством вiдображаються за собiвартiстю, без урахування змiни загальної величини власного капiталу об?єкта iнвестування. Висловлення думки На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про якi йдеться у параграфi ?Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки? фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ?РЕБУС УКРАЇНА? станом на 31 грудня 2011р. та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями). Звертаємо увагу на той факт, що фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до П(С)БУ 25 ?Фiнансовий звiт суб?єкта малого пiдприємництва? за наявнiстю у статутному капiталi Товариства часток вкладiв, що належить юридичним особам - засновникам та учасникам цього суб'єкту, якi не є суб'єктами малого пiдприємництва, у розмiрi що перевищує 25 вiдсоткiв. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 №1528 ?Щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку? та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 N 1360 ?Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)? 1. Активи За станом на 31.12.2011 р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2011 року збiльшились у бiльш нiж 2 рази i вiдповiдно складають 47711,4 тис. грн. Збiльшення активiв вiдбулося за рахунок збiльшення суми довгострокових фiнансових iнвестицiй на 26037,5 тис.грн. та суми поточних фiнансових iнвестицiй на 8240,1 тис. грн.. За винятком впливу на величину активiв питання, про яке йдеться у аудиторському висновку, на нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами активiв в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. 2. Зобов'язання Станом на 31.12.2011р. загальнi зобов'язання Товариства в порiвняннi з даними на початок 2011р. збiльшились до рiвня 47109,6 тис. грн. Збiльшення зобов'язань вiдбулось за рахунок збiльшення iнших поточних зобов?язань на 34771,4 тис.грн. На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами зобов'язань в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. 3. Власний капiтал На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя про власний капiтал (розмiр та структура) в цiлому розкрита повно та у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. Складовi власного капiталу наведено у Таблицi 1. Таблиця 1. Стаття Залишок на кiнець року, тис.грн. Статутний капiтал 600,0 Нерозподiлений прибуток 1,8 Збiльшення власного капiталу, вiдбулось за рахунок отримання Товариством у поточному роцi прибутку. 4. Вартiсть чистих активiв Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011р. становить 601,8 тис.грн. Вартiсть чистих активiв визначено у урахуванням ?Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств? (схваленi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485). 5. Сплата статутного капiталу На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) про те, що статутний капiтал станом на 31 грудня 2011 року сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно. Розмiр статутного фонду (капiталу) Товариства вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту (затвердженого рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв, Протокол б/н вiд 15.02.2012р., зареєстровано 16.02.2012р. №12241050015017500). Вiдповiдно до зазначеної редакцiї статуту статутний фонд Товариства становить 600000,0 (шiстсот тисяч) гривень. Статутний фонд подiляється на 600000 (шiстсот тисяч) штук простих iменних акцiй, кожна номiнальною вартiстю 1,0 (одна) гривня. Протягом звiтного перiоду змiн у розмiрi статутного капiталу не вiдбувалося. 6. Фiнансовий результат за звiтний перiод За 2011р. Товариством отримано доходiв у сумi 31573,0 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають iншi доходи, а саме доходи вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй ? 31562,9 тис.грн. Витрати Товариства за 2011 рiк складають 31572,5 тис. грн., Основними складовими витрат є iншi витрати, а саме витрати вiд операцiй з цiнними паперами ? 31551,1 тис.грн., iншi операцiйнi витрати ?21,3 тис.грн. Сума податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi складає 0,1 тис.грн. На нашу думку iнформацiя щодо елемента фiнансової звiтностi Товариства ?обсяг чистого прибутку(збитку)? за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011року, у суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. По результатам фiнансово-господарської дiяльностi 2011 року Товариство має чистий прибуток у сумi 0,5 тис.грн. Iнша iнформацiя 7. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначенi вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку. 8.1. Протягом 2011 року випуск власних цiнних паперiв Товариством не здiйснювався. 8.2. Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами у Товариства вiдсутнi. 9. Протягом 2011 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями. 10. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. 11. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На нашу думку, iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом року, що закiнчився 31 грудня 2011 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України ?Про цiннi папери та фондовий ринок?, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Протягом 2011 року вiдбулися наступнi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України ?Про цiннi папери та фондовий ринок?: № п/п Особлива iнформацiя Змiст iнформацiї 1 прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу - 2 прийняття рiшення про викуп власних акцiй - 3 факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi - 4 отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента - 5 змiну складу посадових осiб емiтента Вiдповiдно до рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства ?Ребус Україна? (далi-Товариство), протокол б\н вiд 05.04.2011р.: 1. У зв?язку iз поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Овсєєва Андрiя Миколайовича вiд 22 березня 2011 року про припинення його повноважень, як члена Наглядової ради Товариства з 05.04.2011р. вiдкликано Наглядову Раду Товариства у складi: - Овсєєва Андрiя Миколайовича (Голова Наглядової Ради) (паспорт АК № 944187 виданий 28.04.2000р. Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Перебував на данiй посадi з 26.05.2009р. - Кузьменко Сергiя Миколайовича (Член Наглядової Ради) (паспорт АМ № 667348 виданий 29.05.2002р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Перебував на данiй посадi з 26.05.2009р. - Назарова Андрiя Анатолiйовича (Член Наглядової Ради) (паспорт АЕ № 927073 виданий 08.12.1997р. Днiпропетровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Перебував на данiй посадi з 26.05.2009р. 2. 05.04.2011р. обрано строком на три роки членiв Наглядової Ради у наступному складi: - Пашковська Олена Миколаївна (паспорт серiї АМ № 720307 виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 10.09.2002 року) протягом своєї дiяльностi обiймала посади менеджера з адмiнiстративної дiяльностi, менеджера. - Кузьменко Сергiй Миколайович (паспорт АМ № 667348, виданий 29.05.2002р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) протягом своєї дiяльностi обiймав посади водiя, менеджера. - Назаров Андрiй Анатолiйович (паспорт АЕ № 927073, виданий 08.12.1997р. Днiпропетровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi) протягом своєї дiяльностi обiймав посади завiдуючого господарством, начальника вiддiлу. 3. 05.04.2011р. строком на три роки обрано Ревiзора Товариства в особi Саламутiної Iрини Володимирiвни (паспорт АК № 727450, виданий 19.11.1999р. Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: бухгалтера, бухгалтера-операцiонiста, директора. Всi зазначенi особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. 6 змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 1. Публiчне акцiонерне товариство ?Ребус Україна? (далi ? Товариство) повiдомляє, що 15.02.2011р. вiд депозитарiю ВАТ ?Нацiональний депозитарiй України?, який здiйснює ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства (лiцензiя АВ № 189650 вiд 19.09.2006 р ), було отримано повiдомлення про внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. Пакет власника акцiй Товариства Приватного акцiонерного товариства ?Рейтингове Агенство ?Iнвест Рейтинг? (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Чкалова, буд.12) зменшився на 580 000 (п?ятсот вiсiмдесят тисяч) штук простих iменних акцiй Товариства, що становило 96,6666666667 % голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням змiн, розмiр частки Приватного акцiонерного товариства ?Рейтингове Агентство ?Iнвест Рейтинг? складає 0% статутного капiталу Товариства. Приватне акцiонерне товариство ?Менеджмент Технолоджiз? (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30) стало власником пакету простих iменних акцiй Товариства у кiлькостi 600 000 (шiстсот тисяч) штук, що становить 100 % голосуючих акцiй Товариства. 2. Публiчне акцiонерне товариство ?Ребус Україна? (далi ? Товариство) повiдомляє, що 05.04.2011р. вiд депозитарiю ВАТ ?Нацiональний депозитарiй України?, який здiйснює ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства (лiцензiя АВ № 189650 вiд 19.09.2006 р ), було отримано повiдомлення про внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. Пакет власника акцiй Товариства Приватного акцiонерного товариства ?Менеджмент Технолоджiз? (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30) зменшився на 92 000 (дев?яносто двi тисячi) штук простих iменних акцiй, що становить 15,3333 % голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням змiн, розмiр частки Приватного акцiонерного товариства ?Менеджмент Технолоджiз? складає 508 000 (п?ятсот вiсiм тисяч) штук простих iменних акцiй, що становить 84,6667% голосуючих акцiй Товариства. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ?Ценральний брокер? (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30) стало власником пакету простих iменних акцiй Товариства у кiлькостi 92 000 (дев?яносто двi тисячi) штук, що становить 15,3333% голосуючих акцiй Товариства. 7 рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв - 8 рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу - 9 порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю - 10 рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента - 12. На нашу думку вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю. 13. На нашу думку стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього контролю Товариства в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства?. 14. За результатами проведених нами процедур аудитором не iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства. 15. Iнформацiя щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". На нашу думку прийняття рiшення про виконання значного правочину протягом звiтного перiоду здiйснювалося Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". За даними Товариства протягом 2011 року Товариством виконано наступнi значнi правочини: № п/п Змiст значного правочину Змiст iнформацiї Сума значного правочину, вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (1 908 930,00) Орган Товариства, що прийняв рiшення про вчинення значного правочину 1. Акт пред в/п вiд 20.06.11 придбання векселiв 2 441 200,00 (12,79%) Наглядова рада 2. Д-22292/11 вiд 01.12.11 придбання акцiй 3 400 000,57 (17,81%) Наглядова рада 3. Д-23587/11 вiд 01.12.11 продаж акцiй 3 400 000,57(17,81%) Наглядова рада 4. Д-22980/11 вiд 14.12.11 придбання облiгацiй 20 709 727,20 (108,49%) Загальнi збори акцiонерiв 5. Д-24478/11 вiд 14.12.11 продаж облiгацiй 21 172 551,00 (110,91%) Загальнi збори акцiонерiв 6. Д-23174/11 вiд 16.12.11 придбання акцiй 8 819 500,04 (46,2%) Загальнi збори акцiонерiв 7. Д-234/121211/109 вiд 12.12.11 продаж акцiй 2 692 530,00 (14,1%) Наглядова рада

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основнi види дiяльностi ПАТ "Ребус Україна": - iншi види оптової торгiвлi. Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Iснує достатня кiлькiсть конкурентiв в сферi дiяльностi Товариства. Серед основних ризикiв в дiяльностi пiдприємства можливо видiлити наступнi:- ризик змiни правового середовища; - ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;- ризик, пов'язаний зi змiною кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство. Цей ризик є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом. - макроекономiчнi та форс-мажорнi ризики. Також негативно впливають на дiяльнiсть товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика. Всi цi фактори можуть призвести до зменшення обсягiв виробництва та реалiзацiї товарiв, робiт, послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства Метою дiяльностi Товариства є: - одержання прибутку вiд всiх видiв пiдприємницької дiяльностi, не заборонених чинним законодавством України; - забезпечення зростаючого добробуту кожного акцiонера i членiв трудового колективу в умовах ринкової економiки; - ефективне використання матерiальних, фiнансових та iнших ресурсiв. Емiтент постiйно монiторить, оцiнює ризики та здiйснює заходи з їх мiнiмiзацiї, якi в тому числi включають: -монiторинг законодавства України - контроль за неухильним виконанням клiєнтами Товариства умов укладених договорiв

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Протягом звiтного перiоду Товариство не придбавало та не вiдчужувало активiв.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2011 року на балансi пiдприємтсва основнi засоби не облiковуються

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори: - полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори та чинне законодавство;- нестабiльнiсть в податковiй сферi, частi змiни i доповнення до неї призводять до нестабiльностi у виробництвi, до значних збиткiв i штрафних санкцiй;- високий рiвень оподаткування та великi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв;- низька фiнансова дисциплiна клiєнтiв Товариства.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У 2011 роцi штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства Товариство не отримувало та не виплачувало.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство знаходиться на госпрозрахунку та самофiнансуваннi. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Невиконанi договори - 6 договорiв Сума невиконаних договорiв - 2,997,605.45 грн. Очiкуванi прибутки - 0 До складу iншої дебiторської заборгованостi включенi заборгованостi, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших статей облiку дебiторської заборгованостi, а саме розрахунки за операцiями з цiнним паперами - 2997,6 тис.грн.та 0,5 тис.грн. ? розрахунки за iншими операцiями.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Прогнози на подальшу дiяльнiсть: збiльшення обсягiв надання Товариством послуг за основними видами дiяльностi, розширення сфери надання послуг, полiпшення фiнансового стану, отримання прибуткiв. Рiшень щодо стратегiї на подальшу дiяльнiсть не приймалось

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Витрати на дослiдження та розробки не передбаченi.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Протягом звiтного перiоду судових справ, стороною в яких був Емiтент не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути суттєвою для iнвесторiв вiдсутня.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

601.800

601.300

Статутний капітал (тис. грн.)

600.000

600.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

600.000

600.000

Опис

1. Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)- р. 010, незавершене будiвництво-р. 020, основнi засоби (залишкова вартiсть)- р. 030, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р. 040, iншi фiнансовi iнвестицiї - р. 045, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р. 050, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи-р. 060 + р. 070. Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р. 100, 110, 120, 130, 140, векселi одержанi - р. 150, дебiторська заборгованiсть - р. 160, 170, 180, 190, 200, 210, поточнi фiнансовi зобов'язання - р. 220. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 270 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - р. 500, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р. 510, виданi векселi - р. 520, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р. 530, - поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 540, з бюджетом - р. 550, з позабюджетних платежiв - р. 560, зi страхування - р. 570, з оплати працi - р. 580, з учасниками - р. 590, iз внутрiшнiх розрахункiв - р. 600, iншi поточнi зобов'язання - р. 610. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - р. 430. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р. 630. 4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Власний капiтал за пiдсумками 2011 року бiльший за розмiр зареєстрованого статутного фонду, що вiдповiдає вимогам законодавства. Чистi активи на початок перiоду становили 601,3 тис.грн., на кiнець перiоду 601,8 тис.грн.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

5144.700

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

5144.700

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

41964.900

X

X

Усього зобов'язань

X

47109.600

X

X

Опис:

Зобов?язання за векселями станом на 31.12.2011р. складають 5144.7 тис. грн., iншi зобов?язання станом на 31.12.2011р. складають 41964,9 тис. грн., усього зобов?язань станом на 31.12.2011р. 47109.6 тис. грн.


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

15.02.2011

16.02.2011

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

05.04.2011

06.04.2011

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

05.04.2011

06.04.2011

Зміна складу посадових осіб емітента


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2009

2

1

3

2010

5

4

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного з першого по дев'яте, одинадцятого та тринадцятого питання вiдкрите та проводиться шляхом пiдрахунку голосiв, що зазначенi на картках, якi були наданi акцiонерам (представникам акцiонерiв) пiд час реєстрацiї, за принципом: одна проста iменна акцiя - один голос. Голосування з десятого, дванадцятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв, якi були наданi акцiонерам (представникам акцiонерiв) пiд час реєстрацiї. Рiшення з п'ятнадцятого питання порядку денного приймати бiльш як 3/4 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, рiшення з десятого, дванадцятого питання приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, рiшення з чотирнадцятого питання приймається бiльш як 50 % голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, з iнших питань порядку денного рiшення приймати простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликались

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Iншi вiдсутнi

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

При пiдписаннi цивiльно-правового договору

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): За зберiгання протоколiв вiдповiдає виконавчий орган, а саме Директор Товариства.

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Ротацiя аудиторiв

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iншi вiдсутнi

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзора обрано у 2011 роцi, тому першу планову перевiрку буде проведено за результатами 2011р. Позапланових перевiрок не було.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): не визначилися

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не прийнято

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднено

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс не прийнято. ПАТ "РЕбус Україна" є акцiонерним товариством статунi документи якого мають досить високий рiвень корпоративного управлiння вiдповiдно до законодавства.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

 


Річна фінансова звітність

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

31.12.2011

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Ребус Україна"

за ЄДРПОУ

33770879

Територія

 

за КОАТУУ

1210136900

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

Iншi види оптової торгiвлi

за КВЕД

62.02

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

49094 м. Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3

Середня кількість працівників

2

 

Баланс на 31.12.2011

Форма № 1-м

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0.0

0.0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

0.0

0.0

- первісна вартість

031

0.0

0.0

- знос

032

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

2962.5

29000.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

2962.5

29000.0

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

0.0

0.2

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

0.0

0.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

29.7

10.0

- первісна вартість

161

29.7

10.0

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

0.0

0.0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

8623.9

2998.1

Поточні фінансові інвестиції

220

7461.7

15701.8

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

11.5

1.3

- у тому числі в касі

231

0.0

0.0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

0.0

0.0

Усього за розділом II

260

16126.8

18711.4

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.0

0.0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0.0

0.0

Баланс

280

19089.3

47711.4

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

600.0

600.0

Додатковий вкладений капітал

320

0.0

0.0

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1.3

1.8

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

601.3

601.8

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0.0

0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

6152.2

2.6

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

0.3

0.1

- зі страхування

570

0.0

0.0

- з оплати праці

580

0.1

0.1

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0.0

0.0

Інші поточні зобов'язання

610

12335.4

47106.8

Усього за розділом IV

620

18488.0

47109.6

V. Доходи майбутніх періодів

630

0.0

0.0

Баланс

640

19089.3

47711.4

 

Примітки

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на кiнець звiтного перiоду складають 29000 тис. грн., виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду складають 0.2 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 2998,1 тис. грн., поточнi фiнансовi iнвестицiї на кiнець звiтного перiоду складають 15701.8 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду 2.6 тис. грн., iншi поточнi зобов?язання на кiнець звiтного перiоду 47106.8 тис. грн.

Керівник

Кононова Ксенiя Юрiївна

Головний бухгалтер

не передбачено


Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

10.0

29.7

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

10.0

29.7

Інші операційні доходи

040

0.1

0.0

Інші доходи

050

31562.9

109720.5

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

31573.0

109750.2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

0.0

0.0

Інші операційні витрати

090

( 21.3 )

( 83.0 )

у тому числі:

091

0.0

0.0

 

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 31551.1 )

( 109687.1 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 31572.4 )

( 109770.1 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

( 0.6 )

( 19.9 )

Податок на прибуток

140

( 0.1 )

( 0.3 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

( 0.5 )

( 20.2 )

Забезпечення матеріального заохочення

160

( 0.0 )

( 0.0 )

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

( 0.0 )

( 0.0 )

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

 

Примітки

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод склав 10 тис. грн., iншi доходи за звiтний перiод склали 31562.9 тис. грн., iншi витрати за звiтний перiод склали 31573 тис. грн., чистий прибуток за звiтний рiк складає 0.5 тис. грн.

Керівник

Кононова Ксенiя Юрiївна

Головний бухгалтер

не передбачено

 

ProEmitent.INFO